Shawano Hockey League Inc 2020 PeeWee
35,029 shots taken