Shawano Hockey League Inc 2020 Squirts
12,290 shots taken