Shawano Hockey League Inc 2020 PeeWee
48,189 shots taken