Shawano Hockey League Inc 2020 Squirts
20,545 shots taken