Everest Youth Hockey Mite 8u 22/23
37,105 shots taken