Everest Youth Hockey Mite 8u 23/24
48,467 shots taken