Everest Youth Hockey Mite 8u 23/24
19,390 shots taken