Everest Youth Hockey Bantam 14u 23/24
2,210 shots taken