Everest Youth Hockey Bantam 14u 23/24
6,610 shots taken