Spooner Youth Hockey Spooner Mites
1,200 shots taken